فهرست دوره های مؤسسه امیرچوپانی

دریافت فهرست زیر با فرمت PDF

  نام دوره کد آزمون برگزار شده
توسط مایکروسافت
مدت دوره
(ساعت)
شهریه دوره (ريال) شهریه دوره برای دانشجویان ترم قبل (ريال)
Networking Essentials
(Pre MCSE)
 پیش نیاز * 36 3.960.000 -

Installing and Configuring Windows 10

70-698 54 6.900.000 6.200.000
MCSA
Server 2016
Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 70-740 60 7.700.000 6.900.000

Networking with Windows Server 2016

70-741 60 7.700.000 6.900.000
Identity with Windows Server 2016 70-742 60 7.700.000 6.900.000
  Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 70-345 54 8.100.000 7.300.000
VMware vSphere 6.5 (Virtualization) - 54 8.100.000 7.300.000
Upgrade to Server 2016 & Windows 10 70-743 & 70-698 54 8.100.000 شهریه دوره برای دانشجویان قبلی مؤسسه
7.300.000

* این دوره پیش نیاز آغاز فراگیری صحیح و آکادمیک مطالب شبکه می باشد و حتی برای مهندسین کامپیوتر

و افرادی که دارای تجربه می باشند نیز پیشنهاد می گردد.