فهرست دوره های مؤسسه امیرچوپانی

دریافت فهرست زیر با فرمت PDF

  نام دوره کد آزمون برگزار شده
توسط مایکروسافت
مدت دوره
(ساعت)
شهریه دوره (ريال) شهریه دوره برای دانشجویان ترم قبل (ريال)
Networking Essentials
(Pre MCSA)
 پیش نیاز * 36 4.680.000 -
Installing and Configuring Windows 10 70-698 54 9.590.000 8.640.000
MCSA
Server 2016
Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 70-740 60 10.650.000 9.600.000
Networking with Windows Server 2016 70-741 60 10.650.000 9.600.000
Identity with Windows Server 2016 70-742 60 10.650.000 9.600.000
  Windows Image Customization, WDS, Print Server & IIS Introduction
Winodws Server 2016
- 24 4.260.000 3.840.000
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 70-345 54 12.960.000 11.660.000
VMware vSphere 6.x (Virtualization) - 54 12.960.000 11.660.000
Kerio Control - UTM / Firewall - 48 11.520.000 10.370.000

* این دوره پیش نیاز آغاز فراگیری صحیح و آکادمیک مطالب شبکه می باشد و حتی برای مهندسین کامپیوتر

و افرادی که دارای تجربه می باشند نیز پیشنهاد می گردد.